ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,696,792

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  

     

การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

 

การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก 


         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่า  การพังทลายของดินอันสืบเนื่องมาจากน้ำไหลบ่าตามผิวดิน  เป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ  และส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  จึงเป็นปัญหา  ที่สมควรได้รับการแก้ไขป้องกันโดยเร็ว  ด้วยการนำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ  ที่เหมาะสมมาใช้  มาตรการหนึ่งที่ได้ทรงแนะนำ ได้แก่ มาตรการหญ้าแฝกโดยได้พระราชทานพระราชดำริ  เป็นครั้งแรกแก่เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2534 และต่อมาก็ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวาระต่าง ๆ พระราชดำริดังกล่าวมีประเด็นสำคัญโดยสรุปดังนี้ 
   "…. หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ  เป็นแผงเหมือนกำแพง ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี  จึงควรนำมาศึกษาและทดลองปลูก ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่อื่น ๆ  ที่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง  โดยพิจารณาจากลักษณะของ      ภูมิประเทศ  คือ  บนพื้นที่ภูเขา  ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางของความลาดชันและในร่องน้ำของภูเขา  เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บกักความชื้นของดินไว้ด้วย   บนพื้นราบให้ปลูกหญ้าแฝก รอบแปลงหรือปลูกในแปลง ๆ ละ 1 หรือ 2 แถว   ส่วนแปลงพืชไร่นาให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่   เพื่อที่รากของหญ้าแฝกจะอุ้มน้ำไว้   ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในดิน  และหญ้าแฝกจะเป็นตัวกักเก็บไนโตรเจนและกำจัดสิ่งเป็นพิษหรือ สารเคมีอื่น ๆ ไม่ให้ไหลลงไปในแม่น้ำลำคลอง   โดยกักให้ไหลลงไปใต้ดินแทน   การปลูกรอบพื้นที่เก็บกักน้ำ   เพื่อป้องกันดินพังทลาย   ลงไปในอ่างเก็บน้ำ   ทำให้อ่างเก็บน้ำไม่ตื้นเขิน   ตลอดจนช่วยรักษาหน้าดินเหนืออ่าง   และช่วยให้ป่าไม้ในบริเวณพื้นที่รับน้ำสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว   ในบริเวณที่มีหญ้าคาระบาด   ควรทำการศึกษาดูว่าหญ้าแฝกจะสามารถควบคุมหญ้าคาได้หรือไม่  พื้นที่เหนือแหล่งน้ำ  ควรปลูกเพื่อเป็นแนวป้องกันตะกอนและดูดซับสารพิษต่าง ๆ   ไว้ในรากและลำต้นได้นาน  จนสารเคมีนั้นสลายตัวเป็นปุ๋ยสำหรับพืชต่อไป   ทั้งนี้ให้บันทึกภาพก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการไว้เป็นหลักฐาน  ส่วนผลของการศึกษาทดลอง   ควรเก็บข้อมูลทั้งทางด้านการเจริญเติบโตของลำต้นและราก   ความสามารถในการอนุรักษ์และเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน   การเก็บความชื้นของดิน และ ด้านพันธุ์ต่าง ๆ ของหญ้าแฝกด้วย …." 

        

<p style="orphans: auto;text-align:st</body&gประกาศโดย :
วันที่ประกาศ : 2558-10-16

สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
แสดงความคิดเห็นการให้บริการ
E-Service
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.