โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,981,669

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  


นายผ่อง ปั่นกลาง
ประธานกรรมกร


นายเฉลิม บัวกลาง
กรรมการและประชาสัมพันธ์


นายสมบัติ ค่ำกลาง
รองประธานกรรมการ


นายสมบัติ พานสุวรรณ
กรรมการและเหรัญญิก


นายพิทักษ์ วุฒิพงษ์ปรีชา
กรรมการและประชาสัมพันธ์


นายประยูร จงสูงเนิน
กรรมการ


นายสะอาด บัวกลาง
กรรมการ


นายอนันต์ วงค์อินตา
กรรมการ


นายสมส่วน เพ็งกลาง
กรรมการ


นายชัชชัย ต่างกลาง
กรรมการ


นายสวัสดิ์ เหลียวกลาง
กรรมการ


นายบุญธรรม กุลกลาง
กรรมการ


นายบุญมี หมายใยกลาง
กรรมการ


นายสวงค์ ขอจุลกลาง
กรรมการ


นายวิโรจ์ ร่มกลาง
กรรมการ


นายเฉลิม กองจอหอ
กรรมการ


นายชำเลือง งอกโพธิ์
กรรมการ


นายสำราญ แหลมกลาง
กรรมการ


นายวสันต์ ลิ้มกลาง
กรรมการ


นายคง เผยกลาง
กรรมการ


นายเมฆ พงษ์ประเสริฐ
กรรมการ


นายสำเริง แนวกลาง
กรรมการ


นางสาวพัชรินทร์ วีระแพทย์
กรรมการ


นายณรงค์ เทิ่งขุนทด
กรรมการและเลขานุการ


นายชยาคมน์ ศรีเสมอ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
กรอกข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.