โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2425 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 กรกฎาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 44.210.151.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,996,247

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ระเบียบคณะกรรมการกองทุน 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุน  

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พ.ศ.2554
*****************************
                                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   (สปสช.)  ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีระเบียบรองรับการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว   จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
 
                ข้อ 1       ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  พ.ศ. 2554
                ข้อ 2       ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
                ข้อ 3       ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว   รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
                ข้อ 4       ที่ตั้ง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป
 
                ข้อ 5       ในระเบียบนี้
                                (1) องค์การบริหารส่วนตำบล หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย          ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
                                (2) กองทุนหลักประกันสุขภาพ      หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
                                (3) คณะกรรมการ    หมายความว่า   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
                                (4) สถานบริการ      หมายความว่า    สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม
                                (5) หน่วยบริการ    หมายความว่า     สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
 
                ข้อ 6       เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น รวมทั้งสถานบริการทางเลือก โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
                ข้อ 7       เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
                ข้อ 8       เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
                ข้อ 9       เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย
                ข้อ 10     เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่
 
หมวดที่ 3
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
 
                ข้อ 11     คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ประกอบด้วย
                                (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว                                เป็นประธานกรรมการ
                                (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน 2 คน                                          เป็นรองประธานกรรมการ
                                (3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                    
                                       ที่สภามอบหมายจำนวน 2 คน                                             เป็นกรรมการ
                                (4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่                                     เป็นกรรมการ
                                (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
                                       ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 4  คน                                            เป็นกรรมการ
                                (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
                                       หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวน 8  คน                            เป็นกรรมการ
                                (7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
                                       หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ หน่วยละ 1 คน                เป็นกรรมการ
                                (8) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว                  เป็นกรรมการและเลขานุการ
                                (9) เจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย                                    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
                                การคัดเลือกกรรมการกรณีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ให้กรรมการประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่จำนวน 2 คน
                                การแต่งตั้งคณะกรรมการในกรณีหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ หมายถึงหัวหน้าสถานีอนามัยหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิ (เช่น ศูนย์แพทย์ชุมชน) หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงจะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิตามประกาศ และหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขนั้น จะเป็นกรรมการบริหารกองทุนโดยตำแหน่งด้วย ทั้งนี้จำนวนกรรมการต้องเท่ากับจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
                                การคัดเลือกกรรมการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่และผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน คัดเลือกกันเองให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเอง   ด้วยวิธีการที่เห็นสมควร เพื่อให้ได้กรรมการตามจำนวนที่กำหนดไว้
                                การคัดเลือกผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ เป็นกรรมการเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระตั้งอยู่ในพื้นที่เท่านั้น ให้มีผู้แทนของศูนย์ดังกล่าวเป็นกรรมการด้วยศูนย์ละหนึ่งคน    ในกรณีประธานกรรมการไม่มี หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ      ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลำดับ
                                คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี (นับจากวันที่ สปสช. ออกคำสั่งแต่งตั้ง) หากครบ 2 ปีแล้ว   ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
                                กรณีที่กรรมการในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง) หากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งดังกล่าว ถือว่าเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง ดังนั้นจึงไม่ต้องส่งรายชื่อมาขอรับการแต่งตั้งอีก
                                นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ 12 ลำดับที่ (2) , (3) , (6) และ (7) พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
(1)       ตาย
(2)       ลาออก
(3)       ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(4)       เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5)       เป็นบุคคลล้มละลาย
 
หมวดที่ 4
อำนาจหน้าที่
 
                ข้อ 12     คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
                                (1)บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
                                (2) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
                                (3) ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
                                (4) จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                                (5) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
                                (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
 
หมวดที่ 5
รายได้หรือทรัพย์สินในกองทุน
 
                ข้อ 13     เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
                                (1) เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
                                (2) เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
                                (3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน
                                (4) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
หมวดที่ 6
การบริหารงบประมาณ การรายงานการเงิน
 
                ข้อ 14     การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ   ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 ซึ่งมีกำหนดไว้ ดังนี้
                                (1) แหล่งที่มาของเงินกองทุน เงินหรือทรัพย์ของกองทุนได้มาจาก
                                                1.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะมีประกาศอัตราการสนับสนุนเป็นรายปี
                                                1.2 เงินที่ได้รับการสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตั้งงบประมาณสมทบตามประกาศฯ ของ สปสช. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตั้งงบประมาณสมทบไว้ในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โดยเขียนคำชี้แจงเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือหากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้พิจารณาโอนงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไปตั้งจ่าย
                                                1.3 เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน
                                                1.4 รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการดำเนินกิจการของกองทุน
                              ทั้งนี้ เงินรายรับตาม ข้อ 1.1 – 1.4 ต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุน
                                การเปิดบัญชีของกองทุน ให้เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
                                ในการเปิดบัญชีของกองทุน คณะกรรมการต้องมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก 3 คน รวมเป็น 4 คน ร่วมกันลงนามในการเปิดบัญชี สำหรับการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีแต่ละครั้ง ต้องให้กรรมการ 2 ใน 4 คน ที่ร่วมกันลงนามเปิดบัญชีเป็นผู้ร่วมกันลงนามในการเบิกจ่ายตามจำนวนที่คณะกรรมการอนุมัติ
                                (2) การรับเงินของกองทุน
                                การรับเงินเข้าเป็นเงินของกองทุนให้รับใน  4  ลักษณะ ดังนี้
                                                2.1 เงินสดหรือการรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร
                                                2.2 เช็ค
                                                2.3 ตั๋วแลกเงิน
                                                2.4 ธนาณัติ
                                เมื่อกองทุนได้รับเงินตามข้อ 2.1 – 2.4 แล้ว ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนภายใน 3 วันทำการธนาคาร
                                (3) หลักฐานในการรับเงินของกองทุน
                                                3.1 ในการรับเงินจากบุคคล    กลุ่มบุคคล    หรือนิติบุคคล    กองทุนต้องออกใบเสร็จรับเงินในนามของคณะกรรมการ   ให้กับผู้ชำระเงินทุกครั้ง สำหรับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแบบขึ้นเอง
                                                3.2 การรับเงิน ค่าบริการสาธารณสุข จาก สปสช.  ให้ใช้หนังสือแจ้งการโอนจาก สปสช. เป็นหลักฐาน แล้วออกใบเสร็จรับเงินตามข้อ 1.1 แล้วส่งใบเสร็จรับเงินไปที่ สำนักบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคาร B ชั้น 2-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ทั้งนี้ หนังสือแจ้งการโอนสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.nhso.go.th  เลือกเมนูสำหรับผู้ให้บริการ แล้วเลือกเมนูย่อย NHSO budget เลือกรายงานการจ่ายเงินกองทุน เลือกปีงบประมาณที่ต้องการทราบ
                                                3.3 การรับเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ใช้สำเนาใบนำฝากเงินของธนาคารเป็นหลักฐาน แล้วออกใบเสร็จรับเงินตามข้อ (2)   ส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวที่เป็นเจ้าของงบประมาณ
                                ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีหลักฐานการรับเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
                              (4) การสั่งจ่ายเงิน
                                คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของกองทุน ภายใต้กรอบแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ โดยมีการแยกประเภทรายจ่ายตามกิจกรรม 4 ประเภท ดังนี้
                                4.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อชุดสิทธิประโยชน์
                                4.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่หน่วยบริการ
                                4.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กร ภาคี ภาคประชาชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
                                4.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
                                ในการปฏิบัติงานจริง การกำหนดประเภทรายจ่ายต่างๆ จะถูกกำหนดมาตั้งแต่ในขั้นตอนของการอนุมัติแผนงานโครงการแ
เอกสารประกอบ
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์