โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,694,178

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     การพิมพ์หนังสือราชการ 

การพิมพ์หนังสือราชการ
การพิมพ์หนังสือราชการ  
  การพิมพ์หนังสือราชการ        

คำแนะนำและแบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทำกระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกข้อความ
โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดทำให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษตราครุฑ (แบบที่ ๒๘)
และแบบของกระดาษบันทึกข้อความ (แบบที่ ๒๙) ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับระยะเป็น ๑.๐๕ พอยท์ หรือ ๑.๑ พอยท์ ได้
ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงความสวยงามและรูปแบบหนังสือเป็นสำคัญ (ระยะ ๑.๐๕ พอยท์ หรือ
๑.๑ พอยท์ จะสวยงาม อ่านง่ายและสบายตากว่าระยะ ๑ เท่า หรือ Single)
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร (หน้ากระดาษ
เอ ๔ เมื่อตั้งระยะขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร จะเหลือพื้นที่สำหรับการพิมพ์ มีความกว้าง
๑๖ เซนติเมตร)
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใช้สำหรับการจัดทำกระดาษตราครุฑ
ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร ใช้สำหรับการจัดทำกระดาษบันทึกข้อความ
๒.๒ การวางตราครุฑให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร
(เผื่อพื้นที่สำหรับการประทับตรารับหนังสือ และการลงทะเบียนรับทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
๓. การพิมพ์
๓.๑ การจัดทำหนังสือราชการตามแบบท้ายระเบียบ ฯ จำนวน ๑๑ แบบ (ได้แก่
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว
หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม) ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) ไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK)
ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การพิมพ์หนังสือที่มีข้อความมากกว่า ๑ หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษที่มีคุณภาพ
เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก
๓.๓ การพิมพ์หัวข้อต่าง ๆ ของหนังสือแต่ละชนิด ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
๓.๔ ก่อนเริ่มพิมพ์ข้อความ ให้ click File > ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
ก่อนเสมอ เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่จะใช้พิมพ์ ตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ และการวางแนวกระดาษ
๓.๕ จำนวนบรรทัดการพิมพ์หนังสือราชการในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม
กับจำนวนข้อความ และความสวยงาม
- ๒ -
คำแนะนำและแบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ ประกอบด้วยแบบมาตรฐานการพิมพ์ พร้อมคำแนะนำประกอบการพิมพ์หนังสือราชการ
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติราชการใน ทร. รวม ๙ ชนิด ดังนี้
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายในที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ส่วนหนังสือภายในที่ใช้กระดาษตราครุฑ
ให้จัดพิมพ์ตามแบบของหนังสือภายนอกโดยอนุโลม
๓. บันทึก
๔. หนังสือประทับตรา
๕ คำสั่ง
๕.๑ คำสั่ง กรณีหัวหน้าส่วนราชการที่ออกคำสั่งเป็นผู้ลงชื่อ
๕.๒ คำสั่ง กรณีรับคำสั่ง
๖. ระเบียบ
๗. ประกาศ
๘. หนังสือรับรอง
๙. รายงานการประชุม
๑. แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือภายนอก และคำแนะนำประกอบการพิมพ์
ที่%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
ที่ตั้ง และรหัสไปรษณีย์
เดือน%ปี
เรื่อง%%..........................................................................
คำขึ้นต้น%%...................................................................
อ้างถึง%%.......................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย%%...........................................................
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ภาคเหตุ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ภาคความประสงค์......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ภาคสรุป.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คำลงท้าย
ยศ ลายมือชื่อ
(ชื่อ%%สกุล)
ตำแหน่ง
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.%X%XXXX%XXXX
โทรสาร%X%XXXX%XXXX
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
สำเนาส่ง (ถ้ามี)
แบบหนังสือภายนอก
๓ ซม.
๒ ซม.
๒ ซม.
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 เท่า หรือ Single)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 เท่า หรือ Single)
(2 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 12 pt)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 เท่า หรือ Single)
๒.๕ ซม.
สูง ๓ ซม.
หมายเหตุ
- % = เว้น ๑ เคาะ
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับระยะ
เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ
คำแนะนำประกอบการพิมพ์หนังสือภายนอก
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน)
๓. การพิมพ์
๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การพิมพ์ “ที่” และ “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ” ให้พิมพ์ตรงกับแนวเท้าของตราครุฑ
๓.๓ การพิมพ์ชื่อเดือน ให้ตัวอักษรตัวแรกอยู่ตรงกับแนวเท้าขวาของตราครุฑ
๓.๔ การพิมพ์เรื่อง คำขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกันเท่ากับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๕ การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะย่อหน้า
ตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๓.๖ การพิมพ์คำลงท้าย ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางของตราครุฑ และ
ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของภาคสรุปเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๑๒ พอยท์ (1 Enter +
Before 12 pt)
๓.๗ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้อยู่หน้าแนวกึ่งกลางของตราครุฑ กับให้เว้นบรรทัดการพิมพ์
๒ บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (2 Enter + Before 6 pt) จากคำลงท้าย
๓.๘ การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ (ชื่อ สกุล) และตำแหน่ง ให้ถือคำลงท้ายเป็นหลัก
โดยให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตำแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter
๓.๙ ระยะระหว่างตำแหน่ง กับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ที่เหลืออยู่ในหน้ากระดาษนั้น โดยสามารถเลือกใช้ระยะบรรทัด 1 Enter หรือ 1 Enter + Before
6 pt หรือ 2 Enter ได้ตามความเหมาะสม
๒. แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือภายในที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
และคำแนะนำประกอบการพิมพ์
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ%%ชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ%(ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง%โทร.%X%XXXX%XXXX)
ที่%%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ วันที่ เดือน ปี
เรื่อง%%
คำขึ้นต้น%%...................................................................
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ยศ ลายมือชื่อ ร.น.
(ชื่อ%%สกุล)
ตำแหน่ง
แบบหนังสือภายใน
(ใช้กระดาษบันทึกข้อความ)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 เท่า หรือ Single)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 เท่า หรือ Single)
(2 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 เท่า หรือ Single)
๒.๕ ซม.
สูง ๑.๕ ซม.
ค่าแน่นอน (Exactly) 35 pt
๓ ซม.
๒ ซม.
๒ ซม.
หมายเหตุ
- % = เว้น ๑ เคาะ
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับระยะ
เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ
คำแนะนำประกอบการพิมพ์หนังสือภายใน (แบบใช้กระดาษบันทึกข้อความ)
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน
ด้านซ้าย)
๓. การพิมพ์
๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การพิมพ์ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความ
๓.๒.๑ คำว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์ และ
ปรับค่าระยะบรรทัดจาก ๑ เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) ๓๕ พอยท์
๓.๒.๒ คำว่า “ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท์
๓.๒.๓ การพิมพ์คำว่า “วันที่” ให้พิมพ์ตรงกับตัวอักษร “ข” และให้พิมพ์ตัวอักษร
ตัวแรกของชื่อเดือน ตรงกับแนวหลังของตัวอักษร “ม” ของคำว่า “บันทึกข้อความ” (ดูแบบฟอร์มประกอบ)
๓.๒.๔ ใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคำ ส่วนราชการ ที่ วันที่
และ เรื่อง
๓.๓ การพิมพ์คำขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่า
ก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๔ การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕
เซนติเมตร
๓.๕ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางกระดาษ และให้เว้น
ระยะบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ (2 Enter) จากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ และให้พิมพ์ ร.น. ไว้ท้าย
ลายมือชื่อด้วย (เนื่องจากผู้ลงชื่อเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร)
๓.๖ การพิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บ (ชื่อ สกุล) และการพิมพ์ตำแหน่ง ให้พิมพ์อยู่กึ่งกลางซึ่งกัน
และกัน ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตำแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter
๓. แบบมาตรฐานการพิมพ์บันทึก และคำแนะนำประกอบการพิมพ์
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ%%ชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ%(ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง%โทร.%XXXXX)
ที่%%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ วันที่ เดือน ปี
เรื่อง%%
คำขึ้นต้น%%...................................................................
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ยศ ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 เท่า หรือ Single)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 เท่า หรือ Single)
(2 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 เท่า หรือ Single)
๒.๕ ซม.
สูง ๑.๕ ซม.
ค่าแน่นอน (Exactly) 35 pt
๓ ซม.
๒ ซม.
๒ ซม.
แบบหนังสือบันทึก
หมายเหตุ
- % = เว้น ๑ เคาะ
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับระยะ
เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ
คำแนะนำประกอบการพิมพ์หนังสือบันทึก
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน
ด้านซ้าย)
๓. การพิมพ์
๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การพิมพ์ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความ
๓.๒.๑ คำว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์ และ
ปรับค่าระยะบรรทัดจาก ๑ เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) ๓๕ พอยท์
๓.๒.๒ คำว่า “ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท์
๓.๒.๓ การพิมพ์คำว่า “วันที่” ให้พิมพ์ตรงกับตัวอักษร “ข” และให้พิมพ์ตัวอักษร
ตัวแรกของชื่อเดือน ตรงกับแนวหลังของตัวอักษร “ม” ของคำว่า “บันทึกข้อความ” (ดูแบบฟอร์มประกอบ)
๓.๒.๔ ใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคำ ส่วนราชการ ที่ วันที่
และ เรื่อง
๓.๓ การพิมพ์คำขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่า
ก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๔ การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕
เซนติเมตร
๓.๕ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางกระดาษ และให้เว้น
ระยะบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ (2 Enter) จากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ
๓.๖ การพิมพ์ตำแหน่ง ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตำแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ
1 Enter
๔. แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือประทับตรา และคำแนะนำประกอบการพิมพ์
ที่%รหัสพยัญชนะ%XXXX/
ถึง%%..........................................................
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
เดือน%ปี
ลายมือชื่อย่อกำกับตรา
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.%X%XXXX%XXXX
โทรสาร%X%XXXX%XXXX
แบบหนังสือประทับตรา
๓ ซม.
๒ ซม.
๒ ซม.
(2 Enter + Before 6 pt)
(1 เท่า หรือ Single)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter)
(1 Enter)
๒.๕ ซม.
สูง ๓ ซม.
(4 Enter)
(4 Enter)
หมายเหตุ
- % = เว้น ๑ เคาะ
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับระยะ
เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ
ที่%รหัสพยัญชนะ%XXXX/
ถึง%%..........................................................
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ภาคเหตุ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ภาคความประสงค์......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ภาคสรุป.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
เดือน%ปี
ลายมือชื่อย่อกำกับตรา
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.%X%XXXX%XXXX
โทรสาร%X%XXXX%XXXX
แบบหนังสือประทับตรา
๓ ซม.
๒ ซม.
๒ ซม.
(2 Enter + Before 6 pt)
(1 เท่า หรือ Single)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter)
(1 Enter)
๒.๕ ซม.
สูง ๓ ซม.
(4 Enter)
หมายเหตุ
- % = เว้น ๑ เคาะ
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับระยะ
เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ
(1 เท่า หรือ Single)
(1 เท่า หรือ Single)
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)
(4 Enter)
คำแนะนำประกอบการพิมพ์หนังสือประทับตรา
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน)
๓. การพิมพ์
๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การย่อหน้าข้อความ หรือข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มี
ระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๓.๓ พิมพ์ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก และเดือน ปี ให้อยู่ภายในวงกลมตราชื่อส่วน
ราชการ
๓.๔ ประทับตราชื่อส่วนราชการให้เส้นรอบวงวงนอกอยู่ในแนวกึ่งกลางตราครุฑ
๕. แบบมาตรฐานการพิมพ์คำสั่ง และคำแนะนำประกอบการพิมพ์
คำสั่ง..................................
ที่%......../.............
เรื่อง%%...........................................
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้%%ตั้งแต่...........................................................
(ย่อหน้า ๕ ซม.) สั่ง%(๑๐ เคาะ)%ณ%(๑๐ เคาะ)%วันที่%%(๒๔ เคาะ)%%เดือน%%พ.ศ.XXXX
ยศ ลายมือชื่อ
(ชื่อ%%สกุล)
ตำแหน่ง
แบบหนังสือคำสั่ง
๓ ซม.
๒ ซม.
๒ ซม.
(1 เท่า หรือ Single)
(2 Enter)
(2 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 เท่า หรือ Single)
(2 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(2 Enter)
๒.๕ ซม.
สูง ๓ ซม.
(1 Enter)
หมายเหตุ
- % = เว้น ๑ เคาะ
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับระยะ
เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ
คำสั่ง..................................
ที่%......../.............
เรื่อง%%...........................................
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้%%ตั้งแต่...........................................................
(ย่อหน้า ๕ ซม.) สั่ง%(๑๐ เคาะ)%ณ%(๑๐ เคาะ)%วันที่%%(๒๔ เคาะ)%%เดือน%%พ.ศ.XXXX
รับคำสั่ง.............
ยศ ลายมือชื่อ
(ชื่อ%%สกุล)
ตำแหน่ง
แบบหนังสือคำสั่ง
(กรณีรับคำสั่ง)
๓ ซม.
๒ ซม.
๒ ซม.
(1 เท่า หรือ Single)
(2 Enter)
(2 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 เท่า หรือ Single)
(2 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(2 Enter)
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม.
สูง ๓ ซม.
(1 Enter)
หมายเหตุ
- % = เว้น ๑ เคาะ
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับระยะ
เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ
คำแนะนำประกอบการพิมพ์คำสั่ง
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน)
๓. การพิมพ์
๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การย่อหน้าข้อความในระเบียบ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์
เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๓.๓ การพิมพ์ข้อความ “สั่ง ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ....” ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัด
ระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๕ เซนติเมตร (เพิ่มระยะจากย่อหน้าข้อความ ๑ เท่า)
๓.๔ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางของตราครุฑ โดย
ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (2 Enter + Before 6 pt) จาก
สั่ง ณ วันที่
๓.๕ การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ สกุล) และตำแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน ในกรณีที่ต้อง
พิมพ์ตำแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter
๓.๖ กรณีรับคำสั่ง
๓.๖.๑ พิมพ์คำว่า “รับคำสั่ง ......” โดยให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันกับการพิมพ์ชื่อเต็ม
(ชื่อ สกุล) และตำแหน่ง และเว้นบรรทัดการพิมพ์ ๑ บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์
(1 Enter + Before 6 pt) จาก สั่ง ณ วันที่
๓.๖.๒ พิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางของตราครุฑ โดย
ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (2 Enter + Before 6 pt) จาก
รับคำสั่ง ....
๖. แบบมาตรฐานการพิมพ์ระเบียบ และคำแนะนำประกอบการพิมพ์
ระเบียบ………………………..
ว่าด้วย%%...............................................
(ฉบับที่%ถ้ามีเรืองเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ)
พ.ศ.XXXX
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ (ให้อ้างถึงเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบและอ้างถึงกฎหมาย
ที่ให้อำนาจออกระเบียบ (ถ้ามี)).........................................................................................................
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ...................................................................”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่........................................................เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นำข้อผู้รักษาการตามระเบียบไป
กำหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑)...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ย่อหน้า ๕ ซม.) ประกาศ%(๑๐ เคาะ)%ณ%(๑๐ เคาะ)%วันที่%%(๒๔ เคาะ)%%เดือน%%พ.ศ.XXXX
ยศ ลายมือชื่อ
(ชื่อ%%สกุล)
ตำแหน่ง
แบบหนังสือระเบียบ
๓ ซม.
๒ ซม.
๒ ซม.
(1 Enter)
(2 Enter)
(2 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 เท่า หรือ Single)
(2 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(2 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 เท่า หรือ Single)
๒.๕ ซม.
สูง ๓ ซม.
หมายเหตุ
- % = เว้น ๑ เคาะ
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับระยะ
เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ
คำแนะนำประกอบการพิมพ์ระเบียบ และประกาศ
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน)
๓. การพิมพ์
๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕
เซนติเมตร
๓.๓ การพิมพ์ข้อความ “ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ....” ให้มีระยะย่อหน้าตามค่า
ไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๕ เซนติเมตร (เพิ่มระยะจากย่อหน้าข้อความ ๑ เท่า)
๓.๔ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางของตราครุฑ โดย
ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (2 Enter + Before 6 pt) จาก
ประกาศ ณ วันที่
๓.๕ การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ สกุล) และตำแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน ในกรณีที่ต้อง
พิมพ์ตำแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter
๗. แบบมาตรฐานการพิมพ์ประกาศ และคำแนะนำประกอบการพิมพ์
ประกาศ..........................
เรื่อง%%............................................
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้%%ตั้งแต่.....................................................................
(ย่อหน้า ๕ ซม.) ประกาศ%(๑๐ เคาะ)%ณ%(๑๐ เคาะ)%วันที่%%(๒๔ เคาะ)%%เดือน%%พ.ศ.XXXX
ยศ ลายมือชื่อ
(ชื่อ%%สกุล)
ตำแหน่ง
แบบหนังสือประกาศ
๓ ซม.
๒ ซม.
๒ ซม.
๒.๕ ซม.
สูง ๓ ซม.
(1 Enter)
(2 Enter)
(2 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(2 Enter)
(1 Enter)
(1 Enter)
(2 Enter)
(1 เท่า หรือ Single)
(1 เท่า หรือ Single)
หมายเหตุ
- % = เว้น ๑ เคาะ
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับระยะ
เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ
คำแนะนำประกอบการพิมพ์ระเบียบ และประกาศ
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน)
๓. การพิมพ์
๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕
เซนติเมตร
๓.๓ การพิมพ์ข้อความ “ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ....” ให้มีระยะย่อหน้าตามค่า
ไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๕ เซนติเมตร (เพิ่มระยะจากย่อหน้าข้อความ ๑ เท่า)
๓.๔ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางของตราครุฑ โดย
ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (2 Enter + Before 6 pt) จาก
ประกาศ ณ วันที่
๓.๕ การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ สกุล) และตำแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน ในกรณีที่ต้อง
พิมพ์ตำแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter
๘. แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือรับรอง และคำแนะนำประกอบการพิมพ์
ที่%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
ที่ตั้ง และรหัสไปรษณีย์
(ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า%(ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะให้การรับรองพร้อมทั้ง
ลงตำแหน่ง สังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่รับรอง)..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ย่อหน้า ๕ ซม.) ให้ไว้%(๑๐ เคาะ)%ณ%(๑๐ เคาะ)%วันที่%%(๒๔ เคาะ)%%เดือน%%พ.ศ.XXXX
ยศ ลายมือชื่อ
(ชื่อ%%สกุล)
ตำแหน่ง
(ส่วนนี้ใช้สำหรับเรื่องสำคัญ)
ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง
(ชื่อ%%สกุล)
แบบหนังสือรับรอง
รูปถ่าย
(ถ้ามี)
ขนาด ๔ x ๖ ซม.
๑ ซม.
(ประทับตราชื่อส่วนราชการ)
๓ ซม.


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : อบต.หลุมข้าว
วันที่ประกาศ : 2021-01-29

สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์