โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,322,090

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากจุดเดิมถนนสายปั้มน้ำมันชุลีรัตน์ บัวป้อมถึงถนนลาดยางสายไปบ้านดงพลอง บ้านเพิก หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสลฉ.บ้านซาดถึงคุ้มโนนขี้เหล็ก บ้านซาด หมู่ที่ 11เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ (อีสานเขียว) บ้านขาคีม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถภายในที่ทำการ อบต.หลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าภายในที่ทำการ อบต. บ้านท่ากระสัง หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชาญ มลกลาง ถึงถนนลาดยาง บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประทีป พบสูงเนิน เรียบเหมืองถึงคอนกรีตเดิม บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองจานถึงซอน 4 บ้านท่ากระทุ่ม หมุู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดทางข้ามคลองไปบ้านยายเงิน บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำจากถนนดำ Box Culvert บ้านเพิก หมู่ที่ 12 ถึงบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลิม เพียรงูเหลือม บ้านหลุมข้าวพัฒนา หมู่ที่ 15 ถึงบ้านขาคีม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำลงลูกรังจากนานางดวงใจ บุญทับถึงนานายองอาจ สุวรรณธานี บ้านเพิก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเรียบลำห้วยถึงบ้านนายสัมพันธ์ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไพลพัฒนา หมู่ที่ 14 (จากบ้านนายบุญเพชร พิรักษาถึงบ้านนางสายยู ศูนย์กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเฉลี่ยว คูณกลางถึงบ้านนางจวน แนบกลาง บ้านเพิก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชาญ มลกลางถึงถนนลาดยาง บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพันธ์ ตุ้มทองถึงประปาหมู่บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเชื่อมตำบลธารปราสาท บ้านหลุมข้าวพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแฉล้ม ร่มกลางถึงถนนลาดยางสายโนนตาอู่-บ้านสระจันทร์ บ้านเพิก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ร.ต.อภิธาน ตลับกลาง บ้านเพิก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายธนกร บุญสว่างศรี บ้านเพิก หมู่ที่ 12เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไปเกาะนาคลัด บ้านไพล หมู่ที่ 8ถนนเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางน้อมวิวัมนากลางถึงปากทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก บ้านซาด หมู่ที่ 11โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอดิษร ทองพวงถึงวัดต่อจากของเดิม บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากถนนเดิมบริเวณบ้านนางประนอม พวกมียิ่ง บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ ที่ 9 โดยวิ๊ธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมานิตย์อินกลาง ถึงบ้านนางญวน เปลี่ยนโพธิ์ บ้านดงพลอง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแหวน หมายใหญ่ ถึงบ้านนายทัดประเสริฐ บ้านดงพลอง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากของเดิมถึงบ้านนายชำนาญวัดใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแบนน้อย ถึงบ้านนายสนั่น บ้านดงพลอง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตเสริมเหล็กจากถนนหลักถึงศาลตาปู่ บ้านกอก หมู่ 6โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร บ้านห้วยน้อย หมู่ 5โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเลห็กจากบ้านนายธนกฤต ชิดนอกถึงบ้านผู้ช่้วยจิดาภา บ้านท่ากระสัง หมู่ 4โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 (ซอยบ้านนางสอิ้ง) บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสีและซ่อมแซมหลังคาอาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างโครงการเสริมคันดินขอบสระน้ำหนองตลาด บ้านไพล หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอดิษร ทองดวงวัน ต่อจากของเดิม บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายเนียม บ้านห้วยน้อย หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานผุ้ใหญ่บ้านถึงสะพานลำปราสาทบ้านหลุมข้าวพัฒนาหมู่ที่ 15 โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างวางท่อระบายน้ำเข้า-ออกหนองดุม บ้านโกรกขาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างขุดลอกสระน้ำหนองหัวลิงสาธารณะประโยชน์บ้านเพิก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดและโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจุดเดิมถึงตำบลธารปราสาท บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอดิศร ทองดวงถึงวัดต่อจากของเดิมบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายต๊ะถึงบ้านนายเสงี่ยม ฤทธิ์เดช บ้านกอก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนเรียบเหมืองถึงลำห้วยสันหลังคตบ้านขาคีม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากวัดขาคีมถึง ปตร. (2 ฝั่งลำตะกลึง)บ้านขาคีม) หมูที่ 2 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 "ประจำปีงบประมาณ 2566หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามสำหรับแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้่านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬาสำหรับแข่งขันและเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้่านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลุมข้าวเกมส์ " โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 "หลุมข้าวเกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จุดที่ 3จากบ้านนางสงบถึงศาลากลางบ้านหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ัจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมคัดแยกขยะในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากสระแดงถึงสระประปาบ้านโกรกขาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลตาปู่ไปถนนเหมืองบ้านนายพีรพัฒน์ (ต่อจากจุดเดิม)บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอก หมู่ที่ 6 (จากประตูระบายน้ำบ้านดงพลองหมู่ที่ 7-บ้านกอก หมู่ที่ 6)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุกจากนานายสุชาติ ถึงเหมืองงิ้วตะแบก บ้านไพล หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครืองดื่มตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกถึงนานายสมจิต คลื้นพลกรังบ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเต้า หมายใหญ่ ถึงบ้านนางจักจั่น แย้มจู บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพเติดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะุเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายโครงการเยาวชนว้ยไสห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางตั้งแต่ซุ้มปรุะตูทางเข้าหมู่บ้านถึงปั๊มน้ำมันนายธนดล ยวนจิตร บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการวันเด็กประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดเตรียมซุ้มเกมส์และซุ้มกิจกรรมตามโครงการวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการวันเด็กประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง กองการศึกษา ตามโครงการวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเ้ฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลียว หงส์กลาง ถึงบ้านนายทวี บุญรอด บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งขยะพร้อมแผ่นเหล็กและเสาติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนายหล่ำ บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่งงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะและทำความสะอาดห้องประชุมและห้องผู้บริหารชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางติ๋ม จู๋มกลาง บ้านซาด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำตรวยางจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายถาวร เพ็ญกลางถึงบ้านนายสมเดช ใกล้กกลางบ้านซาด หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้่างเหมาทำตรวยางจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำตรวยางจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเเหมาทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาติดตั้งระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง กองสวัสดิการสังคม หมายเลขทะเบียน งจ 4863 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์รถกู้ชีพกุ้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน ขพ9761 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุมข้าว จำนวน 17 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการรถขุดบ่อฝังกลบขยะบริเวณที่สาธารณะ บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งขยะพร้อมแผ่นเหล็กและเสาติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางละมุล สุดสาย บ้านซาด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด ซอย 2 บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่านสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์่ส่วนกลาง สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน ผต 5457 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน กท 5324 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน กท.5324 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียง เวทีพร้อมประดับตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการงานด้านเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านผู้ใหญ่สังวาลย์ ปัญญา ถึงหน้าบ้านนายแฉล้ม กลึงกลาง บ้านไพลพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไพลจตุรมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อน้ำดื่มสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาครูพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็กเล็กปฏิบัติงานศูนย์พัฒนเด็กเล็กในสังกัดตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว ดำ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์