โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,981,735

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้าง อบต.หลุมข้าว
หัวหน้าส่วนราชการ
งานบริหารบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ทะเบียนประวัติของพนักงานจ้าง
มาตรการการสร้างจิตสำนึกผู้บริหาร
คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสรรถนะประจำสายงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
สมรรถนะประจำสายงาน
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การวิเคราะห์ค่างาน และจัดทำคำบรรยายอักษร
การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ อบต.หลุมข้าว
กำหนดสมรรถนะ (Competency)
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
งานการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
งานนโยบายและแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุม
ประกาศจากสภาอบต.หลุมข้าว
การออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
งานส่งเสริมการเกษตร
คุยเรื่องสิ่งแวดล้อม
เกร็ดความรู้ทางวิชาการ
ผลงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการ
ส่วนศึกษาประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานสวัสดิการสังคม
รายชื่อคนพิการ
รายชื่อผู้สูงอายุ
แบบคำขอลงทะเบียนคนพิการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ อปพร.ตำบลหลุมข้าว
แผนเฉพาะกิจป้องกัน
กิจกรรมอปพร.ตำบลหลุมข้าว
คำขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยฯ
ระบบ MIS
ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
กิจกรรม สปสช.
รายงานผลการดำเนินงาน
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ปฏิทินกิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
อบต.ในเครือข่าย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เมนูทางขวา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชี E-LAAS
ระบบแบบฟอร์มอเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP
ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ระบบการศึกษาท้องถิ่น SIS
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
การพิมพ์หนังสือราชการ
ระเบียบสารบรรณ
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA 2565
เบอร์โทร 084-8269444
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ (No Gift Policy)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประเด็นข้อร้องเรียน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
แบบคำขอร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสรุกล้ำทางสาธารณะ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
ประกาศห้ามเผา
ประกาศการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เขตปลอดบุหรี่
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ
แผนการจัดตั้งศูนย์ oss
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.