โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,742,220

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     แผนยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564)

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนวจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแลัว นั้น

            บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2564) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวต่อไป

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 

สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์บริการ

ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.