โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2425 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 กรกฎาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 44.210.151.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,997,208

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.  
  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร        

1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
info.dla.go.th/
- e-plan
e-plan.dla.go.th/
- ระบบบัญชี e-lass
www.laas.go.th/
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
ele.dla.go.th/
- ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
http://lhr.dla.go.th/hr/

2.>>ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย
 http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=288&id_type=1 รายงานการควบคุมภายใน jpg

3.>>ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=270&id_type=1 - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน.jpg

>>ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=288&id_type=1 - หนังสือรับรองควบคุมภายใน.jpg

5.>>ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.หลุมข้าว


http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=280&id_type=1 คู่มือสรรถนะหลัก และคู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=282&id_type=1  สมรรถนะประจำสาย คู่มือประเมินผลการปฏิบัติพนักงานจ้าง

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/45/ คู่มือสมรรถนะประจำสาย 1

http://www.lumkhaw .go.th/service/content/47/ คู่มือสมรรถนะประจำสาย 2

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=289&id_type=1     การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=290&id_type=1  การวิเคราะห์ค่างาน และจัดทำคำบรรยายอักษร  

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=291&id_type=1 การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ อบต.หลุมข้าว 

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=292&id_type=1  กำหนดสมรรถนะ (Competency)

6.>>ระบบทะเบียนประวัติบุคคล
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=266&id_type=1 ทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=267&id_type=1 ทะเบียนประวัติของพนักงานจ้าง

7.>>ระบบสารสนเทศที่สามารถ share

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=278&id_type=1 การพิมพ์หนังสือราชการ

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=285&id_type=1 ระเบียบฯสารบรรณ
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=268&id_type=1  แบบคำขอลงทะเทียบคนพิการ ใบมอบอำนาจ
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=279&id_type=1  คำขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยฯ


8.>>สารสนเทศความต้องการของผู้รับบริการ
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=286&id_type=1 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=286&id_type=1  รายงานแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=question&path=question&id_sub=252&id_type=1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

10.>>ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ความรู้ภายในองค์กร
http://www.lumkhaw.go.th/news/content/63 ประกาศเจตจำนงค์
http://www.lumkhaw.go.th/index.php?mod=news_page&path=news_page&id_sub=283&id_type=1  แผนพัฒนาบุคลากร
องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

http://www.lumkhaw.go.th/law/list/1/1 ระเบียบ - ระเบียบ พรบ. พรก.

http://www.lumkhaw.go.th/law/list/1/2 ระเบียบ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

http://www.lumkhaw.go.th/law/list/1/3 ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.


 

คู่มือ มาตรฐาน องค์ความรู้

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/50/ มาตราฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/49/ มาตราการป้องกันภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/52/ มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/51/ มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์

http://www.lumkhaw.go.th/service/content/10/ มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 


ประกาศโดย : อบต.หลุมข้าว
วันที่ประกาศ : 2021-02-01

สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444

นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
081-6515594
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์