โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
งานการคลัง
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนการศึกษา
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบ MIS
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า อบต.หลุมข้าว ควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
เด็ก- เยาวชน
สตรี
คนชรา
คนพิการ
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,981,643

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายจงกล ทัพกลาง
ประธานสภา อบต.หลุมข้าว
โทรศัพท์ : 081-2649364


นายอมร ขันโคกกรวด
รองประธานสภา อบต.หลุมข้าว
โทรศัพท์ : 089-5792236


นางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
เลขานุการสภา อบต.หลุมข้าว
โทรศัพท์ : 0816515594


นางลำพวน อุดมโภชน์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 096-5164936


นายปราโมทย์ ใจกล้า
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 094-5256351


นางดารุณี ย่านกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 089-2595064


นายชง พิรักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 087-2504904


นายศุภวิชญ์ ผึ้งทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 087-9597460


นายเกษมศักดิ์ แนวกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 082-3689789


นายเฉลิมชัย ทรงจอหอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 082-8680488


นายอุดม แก้วกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 087-6992070


นางปราณี ภู่กลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 088-3653991


นางปวีณา พลอยกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 083-3699897


นายบุญเชิด ชายกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ : 089-6264354


นางน้อย พิรักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 062-3817627


นายพงษ์ เคียงกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ : 087-0394907


นางอารีย์ พรหมทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
โทรศัพท์ : 098-6423219


นายชาญ มลกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17
โทรศัพท์ : 093-4822837
สายตรงผู้บริหาร

ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
084-8269444
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เฟสบุ๊ค
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data)
งานกฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
Tel : 0-4436-7093 , 08-1725-7645   Fax : 0-4436-7093
Email : lumkhaw@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.